Pozostałe opłaty - ROD "Słoneczny Stok" w Suchym Lesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Pozostałe opłaty

Opłaty ogrodowe

OPŁATY OGRODOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROD "SŁONECZNY STOK" W 2017 R.

1. Uwagi wstępne

  Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2014 r. , poz. 40) działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na działkę przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego (w naszym przypadku stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców), co wynika z art. 47 pkt 3 ustawy. W ust. 2 tegoż art. ustawy wyjaśniono, że na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:

1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty cywilnoprawne,
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

 W § 144 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Działkowców prawo do uchwalania opłat ogrodowych w przeważającej części scedowano na walne zebranie ROD, które określa wysokość i sposób wyliczenia opłat ogrodowych oraz termin ich uiszczenia, który jednak nie może późniejszy niż 30 czerwca (§ 144 ust. 2 Statutu).

2. Opłaty wymagane ustalone przez Krajową Radę PZD  (wnoszone do 30 czerwca 2017 r.):
 ● składka członkowska - w wysokości 6.00 zł od działki. Uchwała nr 9/XI/2016 KR PZD z dnia 15 grudnia 2016 r. W przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę  w 2017 r. w wysokości 3 złote. Składka członkowska w 100 % pozostaje w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.
 ● opłata ogrodowa obejmująca koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową oraz jednostkę krajową PZD na rzecz ROD i działkowców – w wymiarze odpowiadającym iloczynowi kwoty 0.07 zł i liczby m² pod działkami, do których tytuł prawny posiadają działkowcy w danym ROD, tj. 0.07 zł za m² działki. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów partycypacji, o której mowa wyżej, zarząd ROD przekazuje do Okręgowego Zarządu PZD wPoznaniu w terminie do 15 lipca 2017 r.. Podział środków jest następujący: jednostka terenowa PZD – 65 %, jednostka krajowa PZD – 30 %, Fundusz Samopomocowy PZD - 1 %, Fundusz Obrony ROD - 2 %, dodatkowy odpis dla jednostek terenowych - 2 %. (Uchwała nr 11/XI/2016 KR PZD z dnia 15 grudnia 2016 r.). Składka ta jest wliczana do opłaty na rzecz ogrodu wym. w pkt 4 poz. 1.

3. Opłata wymagana ustalona przez Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu:
 ● opłata ogrodowa wnoszona przez działkowca w roku uzyskania prawa do działki, związana z zarządzaniem ROD ─ w wysokości 300.00 zł (dawne wpisowe). (Uchwała nr 4/V/2015 podjęta dnia 5 grudnia 2015 r.  w oparciu o § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD). Uchwałą nr 7/III/2015 z dnia 1 października 2015 r. Krajowa Rada PZD ustanowiła następujący podział tej wpłaty:
─ 20 % na Fundusz Oświatowy PZD ogrodu działkowego,
─ 60 % na Fundusz Oświatowy PZD okręgowego zarządu,
─ 20 % na Fundusz Oświatowy PZD jednostki krajowej.
Opłatę należy wnieść niezwłocznie po zatwierdzeniu umowy na użytkowanie działki.

4. Opłaty ustalone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze w 2017 r.:
● opłata na rzecz ogrodu - w wysokości 0.84 zł za m² działki (obejmuje kwotę 0.07 zł za  m² działki ustaloną prze Krajową Radę PZD),
● opłata energetyczna stała - w wysokości 16.00 zł od działki podłączonej do sieci energetycznej,
● opłata wodna stała - w wysokości 30.00 zł od działki podłączonej do wodociągu.

5. Opłaty inne ustalone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze  w 2017 r.:
składka na spłatę pożyczki - 18.00 zł od działki,
składka na inwestycję "Alejka" - 100.00 zł od działki,
wymiana licznika wody - 100.00 zł (dot. działek zwodociągowanych i liczników legalizowanych ponad 5 lat temu).
6. Opłaty ustalone przez Zarząd Ogrodu:
● opłata jednorazowa wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do użytkowania działki (dawniej: opłata inwestycyjna) - w wysokości 1.400 zł, niezwłocznie po zatwierdzeniu umowy na użytkowanie działki.
● opłata dodatkowa dla działkowców zamieszkujących na działce - w wysokości 300 zł rocznie, na wywóz ich śmieci i zużycie infrastruktury ogrodowej, wnoszona do 30 czerwca 2017 r.

7. Opłaty według odczytów liczników oraz według taryfy pocztowej, wymagane bieżąco od 1 stycznia 2017 r. przez cały rok, ustalone przez inne podmioty:
● prąd elektryczny - w wysokości 0.53 zł/kWh brutto. Wysokość opłaty ustaliła sp. z o.o. Enea Operator. Termin płatności: do 15 dnia miesiąca odczytu.
 ● woda - w wysokości 4.78 zł/m³ brutto (według podlicznika). Wysokość opłaty ustaliła S.A. Aquanet. Termin płatności: do 15 dnia miesiąca odczytu.
● za list z upomnieniem o zapłatę zaległości - za list odebrany i nieodebrany - w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego w chwili przyjmowania przesyłki od nadawcy (zarządu ogrodu).

8. Opłaty zaległe:
● wodociąg - 934 zł + odsetki,
● czyn społeczny,
● wywóz śmieci - 60 zł + odsetki.

9. Uwagi końcowe

  ● Na podstawie § 150 ust. 1 i 2 Statutu PZD w przypadku nie opłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych w ustalonych przez walne zebranie ROD terminach, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę (opóźnienie), licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r.  (Monitor Polski z 2016 r. poz. 47) - poczynając od 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek za opóźnienie wynosi 7 % w stosunku rocznym i ich wysokość od ustawowych odsetek (wynoszących 5 %) jest wyższa o 2 punkty procentowe. Prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie nie jest wymysłem autorów Statutu PZD, lecz wynika wprost z art. 481 Kodeksu cywilnego.
   ● Jednocześnie informuje się zainteresowane osoby, że walne zebranie upoważniło zarząd do umieszczania dłużników w krajowym rejestrze dłużników. Jak działa krajowy rejestr dłużników dowiesz się tutaj.


Opłaty zamieszczono na zlecenie Zarządu ROD "Słoneczny Stok" w Suchym Lesie

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego